Det forplikter å produsere flest etiketter på norsk jord. Mattryggheten må ha vår største oppmerksomhet.

I Norge er ikke kravene like strenge som sørover i Europa, derfor får ofte ikke etiketten den oppmerksomheten den fortjener når det kommer til matsikkerhet. Dette har Skipnes valgt å gjøre noe med. Én ting er at kravene plutselig også kommer hit til Norge. Men viktigst for oss er at vi ikke tar noen sjanser med maten. Det gjør heller ikke våre kunder.

En av få i Skandinavia med ren sone

I flere år har Skipnes hatt all produksjon i ren sone. Vi er fortsatt en av få i Skandinavia med ren sone. I tillegg har vi fra januar 2020 gått over til å benytte lavmigrasjons trykkfarger i alle våre produkter. Vi benytter BPA-frie materialer. Alt dette mener vi må til for å sikre og ivareta all mattrygghet gjennom hele verdikjeden fra jord til fat.

For å befeste vår mattrygghetsprofil til all mat og drikke, er vi både ISO 9001-sertifisert (kvalitetsledelse) og ISO 14001-sertifisert (miljøledelse).

Viser flere ulike smørpakker pakket inn i fleksibel emballasje
Fleksibel emballasje produsert i ren sone

Hva innebærer alt dette for deg?

Mattrygghet:

Skipnes Etikett produserer emballasje og etiketter for både indirekte og direkte kontakt med næringsmidler. Uansett om emballasjen eller etikettene kommer i direkte kontakt så vil de være en del av innsatsvarene i produksjonsbedriftenes rene soner. Trenden nå er at etikettene også er en del av næringsmiddelemballasjen, og at det må tas hensyn til hvordan etiketten kan påvirke produktet gjennom blant annet migrasjon.

Ren sone:

Det har lenge vært et krav at produksjon av emballasje som skal være i direkte kontakt med næringsmidler skal produseres i rene soner. Når det gjelder etiketter er kravet uklart, men det er på det rene at etikettrullen ikke blir renere av at den legges i en plastpose. Næringsmiddelprodusenten må derfor risikovurdere inntak av etikettruller i egen produksjon.

Skipnes produserer alle sine etiketter og emballasje i ren sone med godkjente hygienekrav til emballasjeproduksjon. Dette forenkler risikovurdering hos kunden og imøtekommer eventuelle strengere krav fra Mattilsynet.

I EU-sonen diskuteres det om at det ikke lenger skilles mellom primær- og sekundæremballasje, hvor etiketter tilhører den siste gruppen. I praksis betyr dette at når etiketten festes på primæremballasjen er etiketten en del av denne og skal behandles som om den er i direkte kontakt og kan migrere. Dette betyr at det vil stilles strengere krav til at emballasje- og etikettleverandøren har god kontroll på hygiene og kvalitet.

Lavmigrasjons trykkfarger (low migration):

Forskning viser at ordinær trykkfarge kan migrere gjennom plastfilm og til produktet. I praksis betyr dette at når etiketten festes på primæremballasjen, er etiketten en del av denne og skal behandles som om den er i direkte kontakt og kan migrere. Dette betyr at det vil stilles strengere krav til at emballasje- og etikettleverandøren har god kontroll på hygiene og kvalitet.

For å redusere denne faren er det utviklet lavmigrasjons trykkfarger som først ble benyttet til emballasje i direkte kontakt med næringsmiddelet.

I Tyskland, Sveits, Østerrike, BeNeLux og delvis Danmark er det ifølge våre fargeleverandører uaktuelt for næringsmiddelprodusenter å kjøpe etiketter som ikke er trykket med lavmigrasjons farger. Norge og Sverige har vært et unntak. Vi tror dette vil endre seg både fordi fokuset på mattrygghet øker samt at Mattilsynet har varslet økt kontroll av emballasje og emballasjerelaterte produkter. Ulempen med lavmigrasjons trykkfarge er at fordi den inneholder mindre farlige tilsetningsstoffer så reduseres tørkeevnen, og produksjonen skjer i lavere hastighet. I tillegg er trykkfargen ca. 20 % dyrere enn ordinær trykkfarge.

Selv om denne trykkfargen koster mer enn tradisjonelle alternativer, har vi som mål å tilby dette til det norske markedet uten at det skal gå på bekostning av konkurransedyktigheten på pris. Det skal ikke koste mer å velge trygt.

BPA-frie materialer:

Bisfenol A (BPA) er et stoff som brukes i diverse plastprodukter av polykarbonat. Dette benyttes til blant annet emballasje for mat, drikke og oppbevaring. Bisfenol A har blitt koblet til flere ulike negative helseeffekter, og Skipnes benytter BPA-frie materialer.

ISO 9001:

ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser. Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.

Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

Viktige elementer i standarden er:

 • Ledelsessystem for kvalitet
 • Ledelsens ansvar
 • Ressursstyring
 • Produktsalg
 • Måling, analyse og forbedring

ISO 14001:

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum. ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.
Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Hovedelementene i standarden er:

 • Miljøpolitikk
 • Planlegging
 • Iverksettelse og drift
 • Kontroll og utbedring
 • Ledelsesevaluering

  Standarden krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for din bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert ledelsessystem for miljø går du lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Ditt fokus blir kontinuerlig forbedringer.